SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
วันที่ 19 มีนาคม 2561  (85 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 19 มีนาคม 2561  (85 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 19 มีนาคม 2561  (85 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อิ ...
วันที่ 18 มีนาคม 2561  (84 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 18 มีนาคม 2561  (84 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล   ·  วันที่ 18 มีนาคม 2561  (84 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาส ...
บทความ / Articles
แนวคิดเรื่องศาสนาและความตาย ของ Stephen Hawking 

แนวคิดเรื่องศาสนาและความตาย ของ Stephen Hawking 

บทความ
แนวคิดเรื่องศาสนาและความตาย ของ Stephen Hawking  เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โลกเราได้เสียนักฟิสิกส์มากความสามารถ อย่าง สตีเฟน ฮอว์กิง ไปด้วยวัย 76 ปี ไปย้อนดูว่าในช่วงที่สตีเฟน ฮอว์กิงมีชีวิตอยู่ เขาเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับพระเจ้า ...
แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องแยกศาสนากับรัฐของผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่

แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องแยกศาสนากับรัฐของผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่

Posted: 18 Mar 2018 02:02 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ รายงานของประชาไทเรื่อง “เปิดวิสัยทัศน์ธนาธรและเพื่อนต่อการแก้ปัญหา 3 จว.ชายแดนใต้” โดยทวีพร คุ้มเมธา เกริ่นนำว่า “เปิดแนวคิ ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖
(๑) หมวดอายตนะ (เครื่องต่อ) ภายใน ๖ ๑. จักขายตนะ เครื่องต่อ คือ ตา หมายถึง จักขุปสาท ๒. โสตายตนะ เครื่องต่อ คือ หู หมายถึง โสตปสาท ๓. ฆานายตนะ เครื่องต่อ คือ จมูก หมายถึง ฆานปสาท ๔. ชิวหายตนะ เครื่องต่อ คือ ลิ้น หมายถึง ชิวหาปสาท ๕. กายายตนะ เครื่องต่อ คือ กาย หมายถึง กายปสาท ๖. มนายตนะ เครื่องต่อ คือ ใจ หมายถึง วิญญาณธาตุ คื ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๓. คราวเมื่อทรงปลงพระชนม์มายุสังขาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๒. ปัจฉิมทัสนา ณ เวสาลี
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๑. ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย / Multimedia
ภาพมุมสูงวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี อินเดีย
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี-อินเดีย ชัยมงคลคาถา (บทพาหุง พระพุทธเจ้าทรงชนะมาร) ท่านได้ฟังแล้วพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง บำเพ็ญเพียรปฏิบัติตาม...ขอมารนอกมารใน จงพินาศหลีกไป 
พุทธประวัติ
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ยมกปาฏิหาริย์สถูป หรือ คัณฑามพฤกษ์
ประวัติพุทธศาสนา
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พระพุทธโฆสะ,คัมภีร์วิสุทธิมรรค และการสังคายนา 1-3
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “
ปกิณกะ
ทศวรรษ  อ่านว่า ทด-สะ-วัด  ประกอบด้วยคำว่า ทศ + วรรษ
รโชหรณํ รชํ หรติ  คาถาดับไฟ ฯลฯ  อ่านว่า ระ-โช-หะ-ระ-นัง ระ-ชัง หะ-ระ-ติ  มี 3 คำ คือ (๑) รโชหรณํ (๒) รชํ (๓) หรติ
ปัจจัยนาค  ผู้เป็นต้นเหตุ  (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก)  อ่านว่า ปัด-ไจ-ยะ-นาก  ประกอบด้วยคำว่า ปัจจัย + นาค
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

HOME

Powered By : VeeZa