เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมาได้

ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมาได้

ข่าว, สังคม
ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมาได้ ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมาได้ หลังจากเป็นกระแสในโลโซเชียลจากบางกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์ ‘โค้ชเอ ...
MOU for World Peace  มจร IBSC & องค์การไกล่เกลี่ยโลก :บันทึกความมือเพื่อสันติภาพ

MOU for World Peace  มจร IBSC & องค์การไกล่เกลี่ยโลก :บันทึกความมือเพื่อสันติภาพ

ข่าว
Hansa Dhammahaso  MOU for World Peace  มจร IBSC & องค์การไกล่เกลี่ยโลก :บันทึกความมือเพื่อสันติภาพ 29 มิถุนายน 2561 วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาล ...
บทความ / Articles
สุรพศ ทวีศักดิ์: แยกศาสนาจากรัฐเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย

สุรพศ ทวีศักดิ์: แยกศาสนาจากรัฐเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย

บทความ
Posted: 16 Jul 2018 08:54 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) สุรพศ ทวีศักดิ์   การตายของโสเครตีส โดยจาค์หลุยส์ ดาวิด พ.ศ. 2330 ที่มา https://www.metmuseum.org/art/collecti ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ศีลธรรมผู้บงการและผู้ใต้บงการ

สุรพศ ทวีศักดิ์: ศีลธรรมผู้บงการและผู้ใต้บงการ

การเมือง, บทความ, สังคม
Posted: 09 Jul 2018 05:28 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) สุรพศ ทวีศักดิ์ แม้เราจะเห็นปัญหาว่า การอ้างศีลธรรมในทางการเมืองโจมตีฝ่ายตรงข้าม และอ้างสนับสนุนความเป็นคนดีของฝ่ายตนให้มี “อภิสิทธ ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ๑๐ ประการ
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ๑๐ ประการ ๑. มีศีลสำรวมในปาติโมกข์ ๒. เป็นพหูสูต ๓. เป็นผู้สันโดษ ๔. ได้ฌาน ๔ ๕. มีฤทธิ์ ๖. มีหูทิพย์ ๗. กำหนดรู้จิตของผู้อื่น ๘. ระลึกชาติได้ ๙. มีตาทิพย์ ๑๐.มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ คลิกดูรายละเอียด
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมาได้
18
0
ข่าว, สังคม

ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมาได้

ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมา ...
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับหลักการ ให้มีการจัดท ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๖. อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๕. ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๔. พระอานนท์ร้องไห้
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย / Multimedia
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พระพุทธโฆสะ,คัมภีร์วิสุทธิมรรค และการสังคายนา 1-3
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ปกิณกะ
“วันอัฏฐมีบูชา” วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
ภิกษุทั้งหลาย ! มูลเหตุ ๔ ประการเหล่านี้ ย่อมทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
“ปฏาจาราเถรี(ภิกษุณีผู้ทุกข์ทรมาน)”
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็นธรรมดา
25
0
VeeZa, บทความ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็นธรรมดา

คำว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็น ...

HOME

Powered By : VeeZa