เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
คณะพระธรรมทูต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

คณะพระธรรมทูต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

ข่าว
วัดไทยพุทธคยา935 สาธารณรัฐอินเดีย คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล #ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วันพฤหัสบดี ที่ ...
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาศวัดศรีโคมคำ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 102 ปี

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาศวัดศรีโคมคำ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 102 ปี

ข่าว
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ หรือ หลวงพ่อใหญ่ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ซึ่งเป็นที่นับถืออย่างมากของชาวพะเยา มรณภาพแล้วเมื่อวันเสาร์ สิริอายุ 102 ปี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ โพสต์ข้อความระบุว่า ...
บทความ / Articles
ลักษณะมาตราพฤติในฉันทลักษณ์

ลักษณะมาตราพฤติในฉันทลักษณ์

บทความ, ปกิณกะ
คีรีวัน มารัญชยะ § ลักษณะมาตราพฤติในฉันทลักษณ์ _________________________ สา อนฺตรายวชฺชา_____สิชฺฌิตฺถ ยถา ตถา ปชายาสา สุนฺทรกา ยา สิทฺธา____ภวตํ สกลาว สา อาสา. “มังคลัตถทีปนีนี้นั ...
02-อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก

02-อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก

บทความ, ปกิณกะ
เมืองสาวัตถี 02-อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก อนาถบิณฑิกเศรษฐี เกิดในตระกูลมหาเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี บิดาชื่อว่า “สุมนะ” มีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล เมื่อเกิดมาแล้วบรรดาหมู่ญาติได้ต ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระโคตมพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้ ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่า ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี
169
0
เรื่องเล่าจากอินเดีย

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓
สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๘. เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ปกิณกะ
ลักษณะมาตราพฤติในฉันทลักษณ์
02-อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก
สาลีนํ โอทนํ หรือ สาลีนํ โภชนํ
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA