เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
ชนบทของอินเดีย เมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์ เขาเอาอะไรใส่บาตรสามเณร

ชนบทของอินเดีย เมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์ เขาเอาอะไรใส่บาตรสามเณร

ข่าว, สังคม
พระมหาพัน แตะกระโทก  วันนี้มีญาติโยมออกมาใส่บาตรสามเณรมากกว่าเมื่อวาน บางท่านไม่ได้หุงข้าวก็ไปซื้อขนมมาใส่บาตร เห็นแล้วน่าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งกับชาวเมืองนาลันทา
สาสน์จาก พณฯ เทราซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ในเทศกาลวิสาขบูชา

สาสน์จาก พณฯ เทราซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ในเทศกาลวิสาขบูชา

ข่าว
สาสน์จาก พณฯ เทราซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ในเทศกาลวิสาขบูชา ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีในวันวิสาขบูชาอันเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองการประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ท ...
บทความ / Articles
ดูหนังคาวบอย เห็นธรรมะ

ดูหนังคาวบอย เห็นธรรมะ

บทความ
ทองย้อย แสงสินชัย ดูหนังคาวบอย เห็นธรรมะ ------------------------- Open Range ชื่อไทย: จอมคนพลิกปฐพี พระเอก: Charley Waite (Kevin Costner)  ผู้ช่วยพระเอก: Boss Spearman (Robert Du ...
สมาทานศีล ทำไมต้องให้พระ “ให้ศีล”

สมาทานศีล ทำไมต้องให้พระ “ให้ศีล”

บทความ
ทองย้อย แสงสินชัย สมาทานศีล ทำไมต้องให้พระ “ให้ศีล” ------------------------- หัสเดิมเริ่มต้นจริงๆ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั้น ก็คือชาวบ้านไปสนทนาธรรมกับพระ ดังปรากฏเรื่องในคัมภีร์ทั่วไปว่า - ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
สตรีถึงความวิบัติด้วยเหตุ ๑๐
สตรีถึงความวิบัติด้วยเหตุ ๑๐ อยู่ตามอำเภอใจ อยู่ในบ้านของบิดา ดูแห่งานนักขัตฤกษ์ สมาคมเกินควรกับชายที่เกี่ยวเป็นญาติ อยู่ในถิ่นต่างบ้าน คลุกคลีกับหญิงชั่ว สุรุ่ยสุร่ายในการจ่ายทรัพย์สิ่งที่เลี้ยงตน ความชราของสามี มีใจริษยา สามีไปนอกถิ่นนาน
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๔. พระอานนท์ร้องไห้
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๓. คราวเมื่อทรงปลงพระชนม์มายุสังขาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๒. ปัจฉิมทัสนา ณ เวสาลี
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย / Multimedia
พระมหาประนอม ธมมาลงกาโร “อนุสัยกิเลส”
ธรรมบรรยาย โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทราปราการ โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559  
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พระพุทธโฆสะ,คัมภีร์วิสุทธิมรรค และการสังคายนา 1-3
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “
ปกิณกะ
อริราชศัตรู  อ่านว่า อะ-ริ-(หรือ อะ-หฺริ-)-ราด-ชะ-สัด-ตฺรู  ประกอบด้วยคำว่า อริ + ราช + ศัตรู
จนแต่กาย แต่ไม่จนใจ
การเกิดในภพใหม่
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
เอกัคคตาในฌาน ๔ เรียกชื่อว่า สัมมาสมาธิ เป็นโลกิยะในส่วนเบื้องต้น ขณะประกอบกับมรรคจิต เป็นโลกุตระ.
15
0
VeeZa

เอกัคคตาในฌาน ๔ เรียกชื่อว่า สัมมาสมาธิ เป็นโลกิยะในส่วนเบื้องต้น ขณะประกอบกับมรรคจิต เป็นโลกุตระ.

พระไตรปิฎกศึกษา เอกัคคตา (สมาธิจิต) ในฌาน ๔ เรียกชื่อว่า สัมมาสมาธิ เป็นโลก ...
“ฆราวาส บรรลุเป็นอริยบุคคล ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ อริยบุคคล 8 จำพวกในบทสังฆคุณไหม ?”
24
0
VeeZa, บทความ

“ฆราวาส บรรลุเป็นอริยบุคคล ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ อริยบุคคล 8 จำพวกในบทสังฆคุณไหม ?”

มีคำถามว่า "ฆราวาส บรรลุเป็นอริยบุคคล ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ อริยบุคคล 8 จำพวกใน ...
“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”
59
0
VeeZa, บทความ

“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”

"ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อย ...

HOME

Powered By : VeeZa