กสิณ (บ่อเกิดแก่กสิณทั้งปวง) ๑๐

  1. ปฐวีกสิณ คือเพ่ง     ดิน     ทั้งปวง
  2. อาโปกสิณ คือเพ่ง     น้ำ     ทั้งปวง
  3. เตโชกสิณ คือเพ่ง     ไฟ     ทั้งปวง
  4. วาโยกสิณ คือเพ่ง     ลม     ทั้งปวง
  5. นีลกสิณ คือเพ่ง     สีเขียว     ทั้งปวง
  6. ปิตกสิณ คือเพ่ง     สีเหลือง     ทั้งปวง
  7. โลหิตกสิณ คือเพ่ง     สีแดง     ทั้งปวง
  8. โอทาตกสิณ คือเพ่ง     สีขาว     ทั้งปวง
  9. อากาสกสิณ คือเพ่ง     อากาศที่ว่าง     ทั้งปวง
  10. อาโลกกสิณ คือเพ่ง     แสงสว่าง     ทั้งปวง