การจัดชั้นปฏิคาหกผู้รับทาน ๑๔ 

หมายความว่า ปฏิคคาหกเหล่านี้ มีความสำคัญตามลำดับชั้นลงไป ในอันจะก่อบุญกุศลให้แก่ทายกมาก-น้อยลดหลั่นลงไป

 1. พระสัพพัญญูพุทธเจ้า
 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 3. พระอรหันตสาวก
 4. ผู้ทำความเพียรเพื่อพระอรหันต์
 5. พระอนาคามีบุคคล
 6. ผู้ทำความเพียรเพื่อพระอนาคามี
 7. พระสกทาคามีบุคคล
 8. ผู้ทำความเพียรเพื่อพระสกทาคามี
 9. พระโสดาบันบุคคล
 10. ผู้ทำความเพียรเพื่อพระโสดาบัน
 11. สมณพราหมณ์นอกพุทธศาสนาผู้ไม่มีกำหนัด
 12. ปุถุชนผู้มีศีล
 13. ปุถุชนที่ไม่มีศีล
 14. สัตว์ดิรัจฉาน