พระไตรปิฎกศึกษา
ความเคารพยำเกรงในหมู่สงฆ์เป็นสิ่งที่พระศาสดาทรงให้ความสำคัญ จึงทรงสอนว่าการถวายทานในสงฆ์ มีผลมากกว่า ถวายทานเจาะจงบุคคล

 

******************************
อานนท์ ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่า
โคตรภูภิกษุ มีผ้ากาสาวะพันคอ เป็นผู้ทุศีล
มีธรรมเลวทราม

ชนทั้งหลายจักถวายทานเจาะจงพระสงฆ์ได้
ในภิกษุผู้ทุศีลเหล่านั้น

แม้ในเวลานั้น เราก็ยังกล่าวทักษิณาที่ถวาย
ในสงฆ์ว่า มีอานิสงส์ นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้

แต่ว่าเราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานว่า มีผล
มากกว่าทักษิณาที่ถวายในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย

************
ข้อความบางตอนใน ทักขิณาวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔
http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=14&siri=42

ดูเพิ่มในอรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตร http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=706