การทำงานอย่างมืออาชีพ – โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ. ปยุตโต