พระไตรปิฎกศึกษา
การบวชในพระพุทธศาสนามีผลดีอย่างไร

ในสามัญญผลสูตร พระเจ้าอชาตศัตรูทรงถามปัญหากับพระพุทธเจ้าถึงอานิสงส์ของการบวชที่เห็นได้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง พระพุทธองค์ตรัสถึงอานิสงส์ของการบวช สรุปได้ดังนี้

๑. คนที่เป็นทาสกรรมกร เมื่อบวชแล้วย่อมได้รับความเคารพกราบไหว้ ให้ความคุ้มครองจากบุคคลผู้มีชนชั้นสูงกว่าตนในสมัยครั้งก่อนบวช

๒. คนที่เป็นชาวนา เมื่อบวชแล้วย่อมได้รับความเคารพกราบไหว้ ให้ความคุ้มครอง และถวายปัจจัย ๔ จากบุคคลผู้มีชนชั้นสูงกว่าตนในสมัยครั้งก่อนบวช

๓. คนที่บวชเมื่อได้ประพฤติพรหมจรรย์ สมบูรณ์ด้วยศีล สำรวมอินทรีย์ มีสติสัมปชัญญะ มีความสันโดษยินดีด้วยปัจจัย ๔ พักอยู่ ณ เสนาสนะเงียบสงัด บำเพ็ญสมาธิ ละนิวรณ์ ๕ ได้บรรลุฌานที่ ๑ (ปฐมฌาน)

๔. ได้บรรลุฌานที่ ๒ (ทุติยฌาน)

๕. ได้บรรลุฌานที่ ๓ (ตติยฌาน)

๖. ได้บรรลุฌานที่ ๔ (จตุตถฌาน)

๗. ได้บรรลุวิปัสสนาญาณ คือ ญาณที่เป็นวิปัสสนา (ความรู้และความเห็นตรงตามเป็นจริง)

๘. ได้บรรลุมโนมยิทธิญาณ คือ ญาณที่ทำให้มีฤทธิ์ทางใจ

๙. ได้บรรลุอิทธิวิธญาณ คือ ญาณที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้

๑๐. ได้บรรลุทิพพโสตธาตุญาณ คือ ญาณที่ทำให้มีหูทิพย์

๑๑. ได้บรรลุเจโตปริยญาณ คือ ญาณที่ทำให้กำหนดใจผู้อื่นได้

๑๒. ได้บรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้

๑๓. ได้บรรลุทิพพจักขุญาณ คือ ญาณที่ทำให้มีตาทิพย์

๑๔. ได้บรรลุอาสวักขยญาณ คือ ญาณที่ทำให้สิ้นอาสวะ

พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า อานิสงส์ของการบวชในปัจจุบันมีผลสูงกว่ากันไปตามลำดับ ใน ๒ ข้อแรก เป็นผลแห่งการบวชที่เห็นได้ด้วยตา ส่วนที่เหลือคือผลแห่งการบวชที่ประณีตกว่า ๒ ข้อแรก

ดูรายละเอียดใน สามัญญผลสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙
http://84000.org/tipitaka/pitaka2/m_siri.php?B=09&siri=2

อรรถกถาสามัญญผลสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=09&i=91

************************
ผลข้อ ๑ – ๒ เป็นผลแห่งการบวชที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน
ผลข้อ ๓ – ๖ เป็นผลจากการรักษาศีลและบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌาน ๔
ผลข้อ ๗ – ๑๔ เป็นผลของการพัฒนาจิตจนได้วิชชา ๘