รวมการแสดงธรรมะต่าง ๆ ของพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก และธรรมะจากอาจารย์อื่น ๆ