การเก็บอัฏฐิธาตุ พระอาจารย์ภัททันตะ ธัมมานันทะ วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ “เตสํ วูปสโม สุโข, เตสํ วูปสโม สุโข, เตสํ วูปสโม สุโข”  //

 

 # อัลบัมภาพ เก็บอัฏฐิ พระอาจารย์ภัททันตะ ธัมมานันทะ (๑)

# อัลบัมภาพ เก็บอัฏฐิ พระอาจารย์ภัททันตะ ธัมมานันทะ (๒)