กิเลส (เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง) ๑๐

  1. โลภะ ความโลภ
  2. โทสะ ความคิดประทุษร้าย
  3. โมหะ ความหลง
  4. มานะ  ความถือตัว
  5. ทิฏฐิ    ความเห็นผิด
  6. วิจิกิจฉา    ความสงสัยลังเล
  7. ถีนะ     ความหดหู่
  8. อุทธัจจะ    ความฟุ้งซ่าน
  9. อหิริกะ   ไม่ละอายบาป
  10. อโนตตัปปะ ไม่กลัวผล