กุศลกรรมบถ ๑๐

กายกรรม ๓

  1. ปาณาติปาตา เวรมณี          เว้นจากการฆ่าสัตว์
  2. อทินฺนาทานา เวรมณี           เว้นจากการลักทรัพย์
  3. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี     เว้นจากผิดในกาม

วจีกรรม ๔

  1. มุสาวาทา เวรมณี                 เว้นจากการพูดปด
  2. ปิสุณาย วาจาย   เวรมณี        เว้นจากพูดส่อเสียด
  3. ผรุสาย วาจาย   เวรมณี         เว้นจากพูดคำหยาบ
  4. สมฺผปฺปลาปา เวรมณี           เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ

มโนกรรม ๓

  1. อนภิชฺฌา                   ไม่โลภอยากได้ของเขา
  2. อพฺยาปาท ไม่พยาบาทปองร้ายเขา
  3. สมฺมาทิฏฺฐิ เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้เป็นทางสุคติควรเจริญ