วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ วันแรกเสร็จแล้ว พระสงฆ์นานาชาติ ร่วมกันเวียนประทักษิณ ถวายผ้าห่มพระพุทธปรินิพพาน ณ มหาวิหารปรินิพพานสถูป ด้วยความพร้อมเพรียงกันของหมู่แห่งพระสังฆนานาชาติทั้งเถรวาทและมหายาน เพื่อให้เกิดสันติสุข สันติภาพโลก ก่อให้เกิดความรัก และความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน