วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๒๐ รูป ออกรับบิณฑบาต โปรดชาวบ้าน เมืองกบิลพัสดุ์
ซึ่งพักปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยนิโครธาราม

 

วีดีโอ นำชมเมืองกบิลพัสดุ์

 


พระภิิกษุและผู้แสวงบุญชาวไทย

แจกทานหน้าพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ เนปาล