วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.

คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๒๐ รูป ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล เข้ากราบสักการะ ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา ณ ชาตสถานสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในเช้าวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ คณะฯ ได้เดินจาริกไปสู่นครกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดชาวเมืองและแสดงถึงความมั่งคง ยั่งยืน ของพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาลนี้

ธุดงค์ คือวัตร หรือแนวทางการปฏิบัติจำนวน 13 ข้อ ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้ให้แก่พระสงฆ์สำหรับเลือกนำไปปฏิบัติ เพื่อมุ่งให้เป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติมของพระสงฆ์ที่ตั้งใจสมาทานความเพียรเพื่อมุ่งขัดเกลาทางจิตเพื่อกำจัดกิเลส โดยธุดงค์นี้เป็นเพียงวัตร หรือแนวทางการประพฤติ ที่ไม่ใช่ศีลของพระสงฆ์ พระสงฆ์จึงเลือกปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและการปฏิบัติธุดงค์

ธุดงค์ ในภาษาไทย ใช้เรียกพระภิกษุแบกกลดเดินไปตามทางหรือเข้าป่าไปว่า เดินธุดงค์ หรือ ออกธุดงค์โดยการปฏิบัติที่ว่าด้วยการออกเดินทางนั้น เป็นข้อวัตรปฏิบัติพิเศษที่ชื่อว่า โมเนยยปฏิบัติ คือการอย่าเที่ยวภิกขาจารในที่เดิมซ้ำ อย่านอนในที่เดิมซ้ำ เพื่อไม่ตัดสินว่าใครดีชั่ว เพื่อไม่พิจารณาว่าสิ่งใดที่ไหนหยาบปราณีต เรียกภิกษุที่ปฏิบัติเช่นนั้นว่า พระธุดงค์