ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ. 
เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น. 
ที . มหา. ๑๐/ ๑๕๙. ขุ. อุ. ๒๕/ ๒๑๕.
พระธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดาในถิ่นพุทธภูมิ ๑๒๐ รูป รับบิณฑบาตรภายหลังจากการกล่าวรับถวายทาน และให้พรแก่พุทธศาสนิกชนผู้ที่ได้มาถวายภัตตาหารเพล
ในกาลนี้ ขอความเจริญพึงมีแก่ผู้เจริญทุกท่าน สืบไป 
( ๑๑.๐๐ น.อังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ )