ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๗๗๒-๑๓๒ , ๐๓๘-๗๗๒-๙๔๔ ,๐๓๘-๓๑๒-๖๐๘

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

คุณบุญเลิศ เปรมจิต ,คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต “ปฏิทินปฏิบัติธรรม” “เขาพุทธโคดม” “ต้นโพธิ์ต้นไทร”

=======================

***ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติธรรม

ติดต่อที่ 08-1159-9789 , 08-3585-8148

=====<>=====

ปฏิทินปฏิบัติธรรมปี พ.ศ.๒๕๖๑

อาจมีเปลี่ยนแปลงได้โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

วันที่-วิทยากร

มกราคม

 • ๑๙-๑๓(๕ วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร การเจริญอริยมรรค
  เจ้าภาพ-คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล  / คุณ กุลนาถ ไพรศรี

กุมภาพันธ์

 • ๒-๔(๓ วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
  เจ้าภาพ น.ส. สปันนา ตั้งประภาชัยกุล และคครอบครัว / บจก. ไอคอนเพอเฟค
 • ๙-๑๑(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
 • ๒๓-๒๗(๕ วัน) พม.ประธาน+พระอาจารย์รุ่งอรุณ (คุณนิติพัฒน์ ตั้งประภาชัยกุลและครอบครับ+บจก.เดกคอร์สตูดิโอ+หจก.ไชยโชคชนะ

 

วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี

อุทิศถวายแด่พระอาจารย์มหาประโยชน์ ญาณโสภโณ

ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม

 

มีนาคม

 • ๙-๑๑(๓ วัน) อาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตฯ) บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง
 • ๑๒-๑๘(๗ วัน) พระครูภาวนาปัญญาสารและคณะ (การอบรมพัฒนาจิตฯ) (คุณภัคจีรา ทองเขาอ่อน+ทรายแก้ววิลล่า2 
 • ๒๔-๒๘(๔วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนาปัฏฐานแนวสติปัฏฐาน ๔) ครอบครัวสันตโยดม+ครอบครัวบุษราคัมตระกูล

 

เมษายน

 • ๑๓-๑๕(๓ วัน) วันสงกรานต์ อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (บจก.สวีทเจ.อินดัสทรี)
 • ๒๐-๒๒(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
  ครอบครัวพุทธเจริญ สมุทปราการ

 

พฤษภาคม

 • ๔-๖(๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (คุณย่าสำรวย แซ่ตัน, และครอบครัวเมฆานุพักตร์)
 • ๑๑-๑๓(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
  คุณแม่มาลี คุณะเพิ่มศิริ
 • ๒๓-๑ มิ.ย.(๑๐ วัน) พระครูภาวนาสมณวัตร(พระอาจารย์ประจาก สิริวณฺโณ), พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร, พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
  (รับเข้าอบรมเฉพาะที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐ วันเท่านั้น)

มิถุนายน

 • ๘-๑๐(๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค (คุณวลัญชนา เจียรธีรางกูรและครอบครัว)

กรกฎาคม

 • ๑๓-๑๕(๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
  เจ้าภาพ-สมุนไพรไพรคณที(เพียงฟ้า)
 • ๒๗-๒๙(๓ วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ วิปัสสนาอริยสัจจ์ (นู๋แก้วมณี แช่มชื่น)

 

สิงหาคม

 • ๑๐-๑๒(๓ วัน) วันแม่แห่งชาติ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
  เจ้าภาพใหญ่-บจก. สวีทเจ. อินดัสทรี
 • ๒๔-๒๖(๓วัน) คณะศิษย์ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (การเจริญสติเพื่อพัฒนาตนฯ) คุณ ชินภูมิ โชติกิจนุสรณ์

 

กันยายน

 • ๗-๙(๓ วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตฯ) ครอบครัวพุทธเจริญ สมุทรปราการ
 • ๑๔-๑๖(๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
  เจ้าภาพ-พระภัทรศักดิ์ และครอบครัวจตุพร ลพบุรี

 

ตุลาคม

 • ๕-๗(๓ วัน) อาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข) บจก.วัชรทรัพย์ปิโตรเลียม
 • ๑๓-๑๕(๓วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ วิปัสสนาอริยสัจจ์
  เจ้าภาพ-คุณบุษรินทร์ อิอิดะและครอบครัว 
 • ๒๖-๓๐(๕ วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร การเจริญอริยมรรค
  เจ้าภาพ-คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล / คุณวันดี และครอบครัวเย็นมี 

 

พฤศจิกายน

 • ๓-๗ (๕ วัน) พญ.ผกา วราชิต วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔, ครอบครัวหัสดินวิชัย และญาติมิตร
 • ๙-๑๑(๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
 • ๑๖-๒๐(๓ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร + อ.รุ่งอรุณ (สติปัฏฐาน ๔) บจก.ส.เกียรติเจริญค้าของเก่า + ผาแดง ตรอ.
 • ๓๐ พ.ย. – ๒ ธ.ค. (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค

 

ธันวาคม

 • ๘-๑๐ (๓ วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ วิปัสสนาอริยสัจจ์ (คณะแม่ครัวศาลาะธรรมสันติ)
 • ๓๐ ธ.ค. – ๑ ม.ค.๖๒ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
  เจ้าภาพ-คุณอาภรณ์ + คุณวุฒิศักดิ์ เมธีพลกุล /คุณบรรเจิด ชีวิทยากร/ คุณอาภรเพชร เพ็ชรุจิ และบริวาร 

คำแนะนำการสมัครเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆ

 • วิปัสสนาโดยอริยะสัจจ์ โดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ)และคณะ
 • วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์และฟังธรรมเทศนา
 • การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะ
 • ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐ วันโดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเวลา ๑๑.๔๕ น.
 • ในการเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้นถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายท่านเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์โดยครบถ้วนทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติรวมทั้งช่วงเวลาที่น้อยการเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกๆระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่
 • ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องว่าในการอบรมกับพระอาจารย์ประจากและคณะนั้นขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด ๑๐ วัน
 • สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อนขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน ๕ วัน ซึ่งจัดตารางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันพญ.ผกาเป็นวิทยากรจะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติและประเมินตนเองได้ว่าท่านพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ๑๐ วันหรือไม่

 

— ระยะเวลาการเข้าอบรมแต่ละคอร์ส —

– พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะฯ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐น.

– วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ พญ.ผกา วราชิต วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๖.๐๐ น.

– กรรมฐานประยุกต์ธรรมชาติบำบัดโรค อ.สุทธิวัสส์ คำภา วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

– วิปัสสนาโดยปรมัตถ์และอริยสัจจ์ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ วันแรกเริ่มเวลา๐๙.๐๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

– พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ วันแรกเริ่มเวลา๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

– พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

– อ.ทิพยรัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ฺน.

– วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๑..๐๐ น.

– พระมหาประธาน จนฺทสาโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐ น.

– อ.แม่ชีนราศรี จตุพร และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

– พระครูภาวนาปัญญาสาร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐น.

– การเจริญสติสัมปชัญญะตามแนว รศ.จำเนียร ช่วงโชติ วันแรกเริ่มเวลา ๙.๓๐น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๓.๐๐น.

 

คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ

– ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดมหากท่านหวังบุญกุศลหวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไปท่านไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติฯในยามวิกาล

– ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นไม่พูดคุยมากถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า

– ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย ให้นำมาแค่เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ,ค่าเดินทางทำบุญตามศรัทธา

– ระวังภัยคนอื่นจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้าจะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจนโทรศัพท์มือถือห้ามใช้, หนังสือห้ามอ่าน, โทรศัพท์หากเอาไปขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม

– ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ใครบอกบุญไม่ต้องทำ หากจะทำบุญขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่กุฏิธุรการตอนที่เงินยังไม่หาย

– การบำบัด การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของท่าน

ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้,ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน

 

คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

 • กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน
 • การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน ,ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ๑๗ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ ๔ วัน , วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วันต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน
 • การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะมีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรมนั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอนโดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม , งดพูดตลอดการอบรม
 • ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไรวัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
 • ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
 • มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น.ของวันเริ่มปฏิบัติ
 • ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว
 • วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้ายขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดีหรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลางมีสัญญาณไฟหน้าวัด
 • เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป(ดูแผนผังประกอบ)
 • รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ๑๐๐ บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมนบางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๕๐-๖๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ
 • หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้นทางออกจากขนส่งเอกมัย,หมอชิตใหม่ขาเข้า ต้องนั่งรถตู้ปลายทางศรีราชา , แหลมฉบัง , พัทยา หรือสัตหีบ บอกลง “วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย
 • หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ศาลาธรรมสันติสถานที่ปฏิบัติธรรมได้
 • เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทนจะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
 • ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
 • สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย
 • ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

 

แผนที่

เห็นป้ายนี้ เตรียมตัวเลี้ยวซ้าย ถัดจากปั๊ม ESSO

ไปที่ศาลาธรรมสันติ ตามแผนผัง

หรือ ไปตามรูป

เข้าวัด ๑๐๐(หนึ่งร้อย)เมตร จะเจอแยกนี้ ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปเลย ไม่ต้องจอด

ทางขึ้นเขา ๓๐๐เมตร รถขึ้นได้สบาย

เห็นพระพุทธรูปองค์นี้ ให้จอดรถ โดยอาจจอดที่ลานองค์พระ หรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ มีที่จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ๖๐-๘๐คัน

แล้วไปที่กุฏิธุรการ

ทางขึ้นกุฏิธุรการ บันไดแดง ไม่กี่ขั้น เลี้ยวซ้าย

ศาลาที่ปฏิบัติธรรม ชื่อศาลาธรรมสันติ

แทบทุกสิ่งในการปฏิบัติ รวมอยู่ที่นี่ ยกเว้นที่พักชายแต่ก็ไม่ไกลจากอาคารนี้

 

source :- http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tonpo&month=11-2005&date=26&group=1&gblog=1