“ประชุมเตรียมานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑”

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส พระธรรมทูตสายต่างประเทศ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมด้วยทีมจัดงานกิจกรรมท้องถิ่น ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในส่วนของกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เชื่อมสัมพันธไมตรี บ้าน วัด โรงเรียน ตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล หลังจากประชุมทีมจัดงานแล้วจะได้ร่วมประชุมกับนายอำเภอ และข้าราชการในจังหวัดกุสินาคาร์ต่อไป

– งานแถลงข่าวงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
– การแข่งขันกีฬาคริเก็ตระดับรัฐอุตตรประเทศ
– การประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า
– การประกวดวาดภาพระบายสี พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
– เปิดรักษาฟรีแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นที่ยากไร้ ๓ วัน
– เปิดโรงทานเลี้ยงชาวอินเดียที่ยากไร้ ๓ วัน
– บรรพชาสามเณรอินเดีย ๘๐ รูป
– แขกวีไอพี ข้าราชการ นักเรียน ชาวบ้านท้องถิ่น ร่วมขบวนแห่