พระธรรมทูตไทยเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สนามบินเมืองพุทธคยา

หนึ่งในงานของพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่ต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่ต่างบ้างต่างเมืองเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา คือ การส่งพุทธธรรมเข้าให้ถึงใจของชาวอินเดีย ซึ่งวันนี้ทางสนามบินเมืองพุทธคยา ได้เห็นความสำคัญของพระธรรมทูตไทย จึงขอให้พระไทยช่วย #ตกแต่งสนามบินให้สมกับเป็นดินแดนเกิดของพระพุทธศาสนา เพราะพุทธคยา คือ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดังนั้น พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา จึงส่งพระธรรมทูตและจิตอาสาช่วยดำเนินการ “ติดภาพสังเวชนียถาน ๔ ตำบล” ภายในสนามบินอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม และ มีเอกลักษณ์

ถ้าท่านใดมีโอกาสได้ใช้สนามบินเมืองพุทธคยา เมื่อได้เข้าไปเห็นภาพสวย ๆ จากสังเวชนียสถานแล้ว ก็ขอให้ภาคภูมิใจว่า นี่คือหนึ่งในผลงานการเผยแผ่พุทธธรรมกลับคืนสู่อินเดียของพระธรรมทูตไทยเรา