วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๐๕.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ ท่านเจ้าคุณพระเมธรเมธีวรญาณ (สายเพชรป.ธ. ๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นำพระสงฆ์ พระนวกโพธิ จำนวน ๖๑ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคล ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทำวัตรสวดมนต์เช้า และแสดงพระปาฎิโมกข์ เพื่อทบทวนสิกขาบทเป็นกรณีพิเศษ แก่พระนวกโพธิ จำนวน ๖๑ รูป

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย…สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เดินทางกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์