“พระสงฆ์นานาชาติเมืองกุสินาราเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเพื่อสันติภาพในวันวิสาขบูชา”

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (ตรงกับประเทศอินเดีย ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เมืองกุสินารา นำเจ้าอาวาส พระสงฆ์นานาชาติ ไทย พม่า อินเดีย ศรีลังกา กัมพูชา เวียดนาม ธิเบต ภูฐาน เนปาล เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อสันติภาพโลก ณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งวันนี้มี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เมียนมาร์ ณ กรุงนิวเดลี พร้อมทั้งชาวพุทธไทย พม่า อินเดีย จำนวนมากร่วมในพิธี

โดยในปีนี้เมืองกุสินารา ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมบิณฑบาต กิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำหิรัญวดี กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงพระธรรมเทศนา และขบวนแห่พุทธยาตรา สนติภาพโลกรอบเมืองกุสินารา-เมืองกยา ๘ กิโลเมตร