๑๙ ม.ค. ๖๑

วัดไทยพุทธคยาให้การต้อนรับบุคคลหมายเลข ๑ ของรัฐพิหาร

พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) มอบหมายให้ พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ให้การต้อนรับ #บุคคลหมายเลข_๑_ของรัฐพิหาร

คือ นายสัตยปาล มลิก ผู้ว่าการ รัฐพิหาร ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ในขณะที่มีอายุ ๗๑ ปี

โดยนายสัตยปาล ได้แจ้งความประสงค์ในการเดินทางพาครอบครัว คือ ภริยา บุตร และหลาน มาไหว้พระประธานที่พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา

เพราะในสายตาของชาวอินเดีย ให้ความสำคัญกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระประธาน วัดไทยพุทธคยา เพียงรองต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้เท่านั้น

จึงนับเป็นอีกหนึ่งงานการเผยแผ่ของพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่ตลอดระยะเวลา ๖๑ ปี ได้นำพระพุทธศาสนากลับคืนสู่แผ่นดินอินเดีย และนำวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทย ให้ก้าวไปสู่หัวใจของชาวอินเดียในทุกระดับชั้น