สมเด็จพระวันรัต ประกาศลาออกตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตต่อที่ประชุมมหาเถรฯ พร้อมมีมติทูลถวายสมเด็จพระสังฆราช ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 17.19 น.

สมเด็จพระวันรัต ประกาศลาออกตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตต่อที่ประชุมมหาเถรฯ พร้อมมีมติทูลถวายสมเด็จพระสังฆราช ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 17.19 น.

หน้าที่ประธานการประชุม ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มระเบียบวาระการประชุม สมเด็จพระวันรัต แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ซึ่งที่ประชุมมส.ได้รับทราบและได้มีการหารือถึงพระมหาเถระที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงมีมติทูลถวายตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตแด่สมเด็จพระสังฆราช

 

source ;-  Line