อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ.
ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ

การฝึกตนนั้น หมายถึงทำให้เรียบ ทำให้ละพยศ ทำให้ตรง เมื่อฝึกไปโดยสม่ำเสมอ ก็สามารถจะดัดตนไม่ให้หลงมัวเมาในทางที่คดคือกิเลสตัณหา และไม่ให้กิเลสตัณหาครอบงำได้ บุคคลผู้ฝึกตนได้อย่างนี้แล้วยอมรุ่งเรือง มีปัญญาเป็นแสงสว่างกำจัดความมืด อวิชชา และรู้จักทางที่จะประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีต่อไป ไม่ให้ตกไปในหลุมพราง คือ กิเลสและตัณหาอีก.
(สํ.ส. ๑๕/๒๔๘) (สํ.ส. = สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค)

พระภิกษุธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ ออกบิณฑบาตร เข้าสู่หมู่บ้าน นางวิสาขา วัดบุพพาราม