วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญแดนพุทภูมิ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ในการนี้พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส ให้การต้อนรับ นำกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ถวายพานดอกสักการะ ถวายผ้าไตรจีวร จตุปัจจัยบำรุงพระอาราม ของที่ระลึก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จากนั้นเดินทางไปถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลานพระบรมรูป ร.๙ รดน้ำต้นสาละราชกุมารี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ และบันทึกภาพหมู่

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล ระหว่างกรมการศาสนากับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องตามหลักของศาสนา ซึ่งคณะพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย – เนปาล เห็นว่าที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางไปจาริกแสวงบุญยังสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนประการหนึ่ง และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นถึงความเอื้ออาทรและความเอาใจใส่ต่อพระพุทธศาสนาของรัฐบาล คณะพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย – เนปาล จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก จำนวน ๑๒ ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินทางไปแสวงบุญเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบรมศาสดา