วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มอบใบฉายาบัตร กล่าวให้โอวาท แก่พระนวกโพธิ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคล ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จากนั้นร่วมกันทอดผ้าฝ่าบำรุงพระอารามวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย…สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เดินทางกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์