“เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เมืองกุสินารา”

วันที่ ๑๕ พศจิกายน ๒๕๖๐ ที่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ ไทย พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เมืองกุสินารา พร้อมด้วยพระสงฆ์นานาชาติ กว่า ๒๐๐ รูป พร้อมด้วยข้าราชการ รัฐมนตรี สมาชิกสภารัฐบาลรัฐอุตตรประเทศ ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดกุศินาราคาร์ จำนวนมากร่วมเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มขบวนอัญเชิญตู้พระธรรม พระคัมคีร์พระพุทธศาสนา และพระไตรปฎิกนานาชาติ ธรรมยาตราสันติภาพโลก จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ไปยังประตูเมืองกุสินารา และมายังสถูปสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อร่วมในพิธีเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒

จากนั้นเวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์นานาชาติ ๗ ประเทศ พร้อมข้าราชการ และแขกวีไอพีแต่ละประเทศ จุดเทียน จุดเทียนบูชาพระพุทธปฎิมา บูชาสถูปมหาปรินิพพาน พระมหินเดอร์ กล่าวต้อนรับในนามของพระสงฆ์นานาชาติ ประเทศอินเดีย พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส กล่าวต้อนรับในนามของพระสงฆ์นานาชาติ ประเทศไทย

พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล กล่าวปาฐกถาในนามของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มีใจความสำคัญว่า วันนี้พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา จากทั่วโลกจำนวนมาก มาประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ
สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นคัมคีร์ที่มีความสำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อสวดสาธยายธรรมะของพระพุทธองค์เป็นการสืบต่อพระศาสนา เหมือนดังที่พระพุทธองค์เคยตรัสกับพระอานนท์ว่า “ธรรมและวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอ”

การมารวมด้วยความพร้อมเพรียงกันของสังฆเพื่อร่วมกันสวดมนต์ เพื่อให้เกิดสันติสุข ความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน โดยมีพุทธสถานสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพาพานเป็นจุดศูนย์กลาง ทำให้เกิดความสุข ความรัก และความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

จากนั้นคุณหวังโม พร้อมข้าราชการ และแขกวีไอพีแต่ละประเทศ ร่วมกันจุดเทียน และลั่นระฆังสันติภาพ เพื่อเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เมืองกุสินารา