แถลงการณ์พระสังฆาธิการฯ ไม่ขอรับเงินจาก พศ.อีกตั้งแต่ปีงบประมาณนี้เป็นต้นไป ลบข้อครหาปมทุจริตเงินอุดหนุนวัด ชี้ พระสังฆาธิการ เป็นเพียงผู้รับการอุดหนุนงบประมาณตามที่รัฐจัดสรรให้เท่านั้น …

องค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1/2560 เรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนวัด ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ต.ท.พงศพร พราห์มเสน่ห์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทุจริตเงินอุดหนุนการพัฒนาวัดทั่วราชอาณาจักร ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการให้ข่าวเสมือนพระสังฆาธิการ ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทุจริตเงินอุดหนุนดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย และผลกระทบร้ายแรงต่อคณะสงฆ์ในภาพรวม และอาจกระทบไปถึงระบบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาแผนกธรรม และแผนกบาลีด้วย ทำให้พุทธบริษัท ผู้นำและศาสนิกในศาสนาต่างๆ เข้าใจว่า พระสังฆาธิการ ผู้ปกครองของคณะสงฆ์ไทย เป็นผู้ทุจริตคอร์รัปชันเสียเอง ทั้งที่ข้อเท็จจริง พระสังฆาธิการ เป็นเพียงปฏิคาหก คือ ผู้รับการอุดหนุนงบประมาณตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดสรรให้เท่านั้น

อนึ่ง เงินอุดหนุนพัฒนาวัด และศาสนสถาน ทางพระพุทธศาสนา ในวัดอารามต่างๆ เป็นงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้โดยหน้าที่ มีจำนวนเงินไม่มากมายนัก เมื่อเทียบกับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไปอุ้มหนี้เสีย ที่เกิดจากการบริหารจัดการสถาบันการเงินรูปธนาคารของบางศาสนา ที่เกิดความเสียหายจำนวนกว่า 4-5 หมื่นล้านบาท โดยไม่มีฝ่ายใดเข้าไปตรวจสอบความเสียหายดังกล่าว

ดังนั้น องค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย จึงแถลงการณ์มาเพื่อให้พุทธบริษัท และรัฐบาลได้ทราบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณนี้เป็นต้นไป พระสังฆาธิการ และวัดวาอารามทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะไม่รับเงินอุดหนุนใดๆ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีจัดสรรให้ และขอเจริญพรให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเรื่องนี้ อย่างตรงไปตรงมา.

 

source :- Line