….ให้แยกคนกับปัญหาออกจากกัน 
คนคือคน 
ปัญหาคือปัญหา 
แล้วให้แยกปัญหาออกจากอารมณ์ 
แล้วสุดท้ายให้แยกอารมณ์ออกจากวิธีการแก้ปัญหา…

คำบรรยายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
คำสรุปของท่านอาจารย์บรรจบ บรรณรุจิ
…………….

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1972121332827653&id=407194015987067