๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
ณ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๒๔๗/๒๕๖๑ พิจารณามอบหมายให้ พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมเข้าร่วมงาน และร่วมประชุม International Conference of Buddhist Scholars ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

และงานเฉลิมฉลองครบรอบพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) #วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ (วิสาขบูชานับแบบเนปาล)

โดยในวันนี้มีนายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล กล่าวสุนทรพจน์ เปิดการประชุม International Conference of Buddhist Scholars พร้อมด้วยพระมหาเถระจากประเทศต่างๆ กล่าวสุนทรพจน์ ณ วัดจีนชงฮัว เขตลุมพินีวัน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations)

การจัดงานดังกล่าวเพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ส่งเสริมบทบาทของลุมพินีในฐานะที่เป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมุ่งเน้นการหารือระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ในเขตลุมพินี โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยว เชิงพระพุทธศาสนาในเนปาล