วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส นำคณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา รุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๒๐ รูป บิณฑบาตโปรดชาวอินเดีย เมืองกุสินารา หมู่บ้านอนิรุธวา ด้านหลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญในครั้งพุทธกาล หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธรีระ ชาวบ้านที่ยังมีความโศกเศร้าเสียใจ พระอนุรุทธะได้นำชาวบ้านไปแสดงธรรมโปรดที่หมู่บ้านแห่งนี้

ชาวบ้านเมื่อได้เห็นพระสงฆ์ ต่างจัดเตรียมอาหารหวานคาวเท่าที่ตนสามารถจัดเตรียมได้ทัน นำมาซึ่งภาพแห่งความประทับใจที่ได้เห็นพระสงฆ์เยอะๆ ได้เข้ามาโปรดถึงหน้าประตูบ้าน

คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ๑๒๐ รูป ซึ่งได้เดินเท้าเข้าสู่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศรัทธาที่น้อมจิตถวายดวงใจให้พระบรมศาสดา บูชาโดยยิ่ง การจาริกธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิ ด้วยวิริยะ ขันติธรรมในตน สร้างสมบารมี และที่ขาดไม่ได้คือความรักความเมตตาในระหว่างย่างก้าว สู้สถานที่ ต่างๆ วันนี้เดินทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา และพักปฏิบัติธรรมที่วัดบรมธาตุราชสักการตลอด ๗ วัน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ แก่พระธุดงค์ทั้ง ๑๒๐ รูป