คนบ้า  ๘  จำพวก

     ๑.   กามุมฺมตฺตโก               บ้าเพราะกาม   ความโลภ

     ๒.   โกธุมฺมตฺตโก              บ้าเพราะความโกรธ   มุ่งร้าย

     ๓.   ทิฏฺฐุมฺมตฺตโก            บ้าเพราะทิฏฐฺความนึกวิปลาส

     ๔.   โมหุมฺมตฺตโก             บ้าเพราะความหลง   ตกอยู่ในอำนาจ

     ๕.   ยกฺขุมฺมตฺตโก             บ้าเพราะผีสิง   อยู่ในอำนาจผี

     ๖.   ปิตฺตุมฺมตฺตโก             บ้าเพราะดีเดือด   ดีกำเริบ

     ๗.   สุรุมฺมตฺตโก               บ้าเพราะสุรา   พิษสุราเรื้อรัง

     ๘.   พฺยาสนุมฺมตฺตโก       บ้าเพราะประสบความเสื่อม