ครุธรรม  ๘  ประการ

     ๑.   ภิกษุณี   แม้บวชแล้ร้อยปี   ต้องทำการกราบไหว้   ลุกรับ   ประนมมือ   และกรรมอันสมควรอื่น ๆ แก่ภิกษุแม้บวชแล้วในวันนั้น

     ๒.   ภิกษุณีอย่าพึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ

     ๓.   ภิกษุณีต้องหวังธรรมสองประการ   คือถามวันอุโบสถ  ๑   เข้าไปฟังคำสอนของภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน  ๑

     ๔.   ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ว   ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่าย   โดยสถานทั้งสาม   คือโดยได้เห็น   โดยได้ยิน   หรือโดยรังเกียจ

     ๕.   ภิกษุณีต้องธรรมที่หนัก  (อาบัติหนัก)   แล้วต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝ่ายปักษ์หนึ่ง   (๑๕  วัน)

     ๖.   ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทา   ในสงฆ์สองฝ่าย   เพื่อนางสิกขมานาผู้ศึกษาในธรรม  ๖  ประการ  (ตั้งแต่ปาณาติปาตา   เวรมณี   ถึง   วิกาลโภชนา   เวรมณี)   ครบสองปีแล้ว

     ๗.   ภิกษุณีต้องไม่ด่า   ไม่บริภาษภิกษุโดยปริยายใด ๆ  หรือด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง

     ๘.   ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีว่ากล่าวตักเตือนภิกษุ   ไม่ห้ามภิกษุว่ากล่าวตักเตือนภิกษุณี

     พระนางมหาปชาบดีโคตรมี   ได้อุปสมบทเป็นนางภิกษุณีด้วยทรงยอมรับปฏิบัติตามครุธรรม  ๘  ประการนี้   เป็นภิกษุณีองค์แรก