ควรฝึกพิจารณากายนี้อยู่เนืองๆ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)