ความล่มสลายของพุทธศาสนาในอินเดีย มีปัจจัย ๒ อย่าง คือ 

๑. ปัจจัยภายใน

๒. ปัจจัยภายนอก