คำชี้แจง

เรียน พี่น้องชาวแผ่นดินธรรมและชาวพุทธที่รักทุกท่าน

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางพรรคแผ่นดินธรรมที่ให้เกียรติเสนอชื่อผมในฐานะผู้สมัครเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของพรรคนั้น แต่เรื่องนี้ทำให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ ในสังคมทั้งในเชิงลบและบวก ซึ่งทั้งหมดมีผลกระทบต่อผมและครอบครัว จึงใคร่ขอเรียนว่า

๑. ผมรู้ดีว่าการเสนอชื่อนั้นเป็นการทำตามกติกาของการเลือกตั้งที่แต่ละพรรคการเมืองต้องทำ และสมาชิกพรรคแผ่นดินธรรมก็ให้เกียรติผมในฐานะได้เคยร่วมงานกันมาในการก่อตั้งสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

๒.ผมยินยอมให้ทำก็เพียงเพื่อช่วยพรรคแผ่นดินธรรมให้ปฏิบัติตามกฏหมายได้ถูกต้องครบถ้วน มิได้หวังผลเลอเลิศอะไรเป็นส่วนตน แต่หวังผลในภาพรวมคือให้ชาวพุทธได้ตื่นและตระหนักรู้ถึงภารกิจที่จะต้องทำเพื่อพระพุทธศาสนาซึ่งสมควรโดยประการทั้งปวงที่จะประกาศได้ว่า “เป็นศาสนาประจำชาติไทย”

๓. พรรคแผ่นดินธรรมคือพรรคของชาวพุทธที่ตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์เพื่อทำงานการเมืองคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นการรับภาระต่อจากสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

๔. ผมขอเรียนอีกครั้งว่า การเสนอชื่อผมในครั้งนี้ แม้จะมีผลกระทบเชิงลบแก่ตัวผมบ้างที่หลายคนอาจมองว่า
“มักใหญ่ใฝ่สูงเกินตัวเกินฐานะและเกินความสามารถ” (ซึ่งผมทนได้)
แต่ก็ดีใจที่ได้เห็นชาวพุทธจำนวนมากตื่นตัวกันในการใช้การเมืองเป็นทางหนึ่งเพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งมีสิทธิ์เต็มที่ในการเป็นศาสนาประจำชาติ

๕. บัดนี้สมาพันธ์ ฯ และพรรคแผ่นดินธรรมกำลังมีพัฒนาการไปเป็นสมบัติของมหาชนแล้ว ด้วยเหตุนี้ ผมจึงมั่นใจว่า ทั้งสมาพันธ์ฯและพรรคแผ่นดินธรรมเกิดแล้ว และกำลังแตกรากขยายหน่อ ยิ่งมาเห็นการทำงานแบบแข็งขันของมวลสมาชิกที่แตกรากขยายหน่อออกไปนั้นก็ยิ่งมั่นใจได้ว่าจะเดินต่อไปได้ แม้จะคนรุ่นเก่าๆที่ก่อตั้งมาแต่แรกๆอย่างผมจะถดถอยลงไปตามกาลเวลา จึงขอฝากทั้งสมาพันธ์ฯและพรรคแผ่นดินธรรมไว้แก่ทุกท่าน

ด้วยความรักและนับถือ

บรรจบ บรรณรุจิ
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒