คำสอน (5) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) : ปฏิบัติธรรม เพื่อนิพพาน