คำสั่งสอน ๒ อย่าง คือ คำสั่งสอนทางปริยัติ และคำสั่งสอนทางปฏิบัติ
***********
[๒๓๒] คำว่า คำสั่งสอน … ย่อมเลอะเลือน มีความว่า คำสั่งสอน ย่อมเลอะเลือนด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ คำสั่งสอนทางปริยัติย่อมเลอะเลือน ๑ คำสั่งสอนทางปฏิบัติย่อมเลอะเลือน ๑.

คำสั่งสอนทางปริยัติเป็นไฉน? คำสั่งสอนใด คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ อันบุคคลนั้นศึกษาแล้ว นี้ชื่อว่าคำสั่งสอนทางปริยัติ.

คำสั่งสอนทางปริยัติแม้นั้น ย่อมเลอะเลือน ฟั่นเฝือไป ย่อมเหินห่าง คำสั่งสอน … ย่อมเลอะเลือนแม้อย่างนี้ ด้วยประการดังนี้.

คำสั่งสอนทางปฏิบัติเป็นไฉน ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไม่เป็นข้าศึก ความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ ความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ความทำให้สมบูรณ์ในศีล ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเป็นผู้ตื่น สติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ชื่อว่า คำสั่งสอนทางปฏิบัติ.

คำสั่งสอนทางปฏิบัติแม้นั้น ย่อมเลอะเลือน ฟั่นเฝือไป ย่อมเหินห่าง คำสั่งสอน … ย่อมเลอะเลือนแม้อย่างนี้ ด้วยประการดังนี้.
**********
ข้อความบางตอนใน ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙
พระไตรปิฎก ภาษาไทย http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=29&A=3084
พระไตรปิฎก ภาษาบาลี http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=3333
อรรถกถาติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=224