คุณแห่งดอกประทุมชาติบัวหลวง ๑๐

  1. สินิทฺทมุทุ เป็นของอ่อนนุ่มนิ่มสนิท
  2. สุภนิยํ เป็นที่ตั้งแห่งความงาม
  3. สุคนฺธํ มีกลิ่นหอม
  4. ปิยํ เป็นที่รักแห่งชนทั้งหลาย
  5. ปตฺถิตํ เป็นที่ปรารภของคนทั้งหลาย
  6. ปสฏฺฐํ อันชนทั้งหลายสรรเสริญ
  7. ชลกทฺทม อนุปลิตฺตํ        ซึมซาบชุ่มชื่นเปียกปนอยู่หามิได้
  8. อนุปตฺตเกสร กณฺณิเกหิ   ประดับด้วยใบอ่อนเกสรและกลีบ
  9. ภมรคณเสวิตํ มีหมู่แมลงภู่แมลงผึ้ง บินโฉบฉาบคาบเกสร
  10. สีตลสลิลสํวทฺธํ เจริญแต่ในน้ำอันใสสะอาดบริสุทธิ์