งานบอกกล่าวชวนกันรักษาพระธรรมวินัย (๙)

————————————

เป็นธรรมดาว่า มนุษย์ทั้งหลาย เมื่อยังไม่มีปัญญารู้แจ้งความจริง ก็ยึดถืออัตตาหรือตัวตนนี้

ทีนี้ถ้าเขาเอาแต่ยึดถืออัตตา เอาแต่ความอยากความปรารถนาของตัวตนนี้ไปเรียกร้องสั่งการบัญชาให้สิ่งทั้งหลาย แม้แต่ร่างกายที่ถือว่าเป็นตัวตนเป็นของตนนี้ ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ต้องการ ก็จะไม่ได้ตามที่อยากที่ปรารถนานั้น ก็คืออยู่ด้วยอวิชชาตัณหา ก็จะต้องผิดหวังจมอยู่ในความทุกข์

ส่วนคนมีปัญญารู้ความจริง ไม่ติดตันอยู่กับความยึดตัวตน ย่อมศึกษาสืบค้นกระบวนการสัมพันธ์สืบต่อให้รู้เท่าทันเหตุปัจจัยและแก้ไขจัดการที่เหตุปัจจัยในระบบสัมพันธ์นั้น จึงพ้นหายไร้ทุกข์ได้

————————————
ดู “ธรรมกาย” แท้ของพระพุทธเจ้า
เข้าใจ “อนัตตา” ให้ตรงตามจริง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ภาคผนวก หน้า ๕๙-๖๐

……………………
ดาวน์โหลดหนังสือ:
http://www.watnyanaves.net/th/book_search

๔ มกราคม ๒๕๖๑
๑๔:๔๑