งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก 
(อัคคมหาบัณฑิต) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แสดงธรรมโดย
พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร