งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก 
(อัคคมหาบัณฑิต) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
แสดงแสดงธรรมโดย
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโล
ธัมมาจริยะ
(รักษาการณ์เจ้าอาวาส วัดจากแดง)