งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก 
(อัคคมหาบัณฑิต) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
แสดงธรรมโดย
พระเทพปริยัติมุนี 
(มีชัย วรปญฺโญ ป.ธ. ๙)
เจ้าอาวาส วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รองเจ้าคณะภาค ๑