สวดอุทเทสและปัจจยนิทเทสบาลี คัมภีร์มหาปัฏฐาน งาน สรีระศพพระอาจารย์ ภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ โดยคณะพระภิกษุ-สามเณร และคณะอุบาสก อุบาสิกา จากวัดจากแดง สมุทรปรากการ


ปัจจยุทเทส และปัจจยนิทเทส พระบาลี ในคัมภีร์มหาปัฏฐาน (เขียนอ่านไทย)

๑) เหตุปัจจะโย…
๒) อารัมมะณะปัจจะโย…
๓) อะธิปะติปัจจะโย…
๔) อะนันตะระปัจจะโย
๕) สะมะนันตะระปัจจะโย…
๖) สะหะชาตะปัจจะโย…
๗) อัญญะมัญญะปัจจะโย…
๘) นิสสะยะปัจจะโย
๙) อุปะนิสสะยะปัจจะโย…
๑๐) ปุเรชาตะปัจจะโย…
๑๑) ปัจฉาชาตะปัจจะโย…
๑๒) อาเสวะนะปัจจะโย…
๑๓) กัมมะปัจจะโย…
๑๔) วิปากะปัจจะโย…
๑๕) อาหาระปัจจะโย…
๑๖) อินทริยะปัจจะโย
๑๗) ฌานะปัจจะโย…
๑๘) มัคคะปัจจะโย…
๑๙) สัมปะยุตตะปัจจะโย…
๒๐) วิปปะยุตตะปฟัจจะโย
๒๑) อัตถิปัจจะโย…
๒๒) นัตถิปัจจะโย…
๒๓) วิคะตะปัจจะโย…
๒๔) อะวิคะตะปัจจะโยติ.

ปัจจยุทเทโส นิฏฐิโตติ

=====00000=====

ปัจจะยะนิทเทส

๑. เหตุปัจจะโยติ
๑) เหตู เหตุสัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง เหตุปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๒. อารัมมะณะปัจจะโยติ
๑) รูปายะตะนัง จักขุวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๒) สัททายะตะนัง โสตะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๓) คันธายะตะนัง ฆานะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๔) ระสายะตะนัง ชิวหาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๕) โผฏฐัพพายะตะนัง กายะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๖) รูปายะตะนัง สัททายะตะนัง คันธายะตะนัง ระสายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๗) สัพเพ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๘) ยัง ยัง ธัมมัง อารัพภะ เย เย ธัมมา อุปปัชชันติ จิตตะเจตะสิกา ธัมมา เต เต ธมฺมา เตสัง เตสัง ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๓. อะธิปะติปัจจะโยติ
๑) ฉันทาธิปะติ ฉันทะสัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง อะธิปะติปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๒) วิริยาธิปะติ วิริยะสัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง อะธิปะติปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๔) จิตตาธิปะติ จิตตะสัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง อะธิปะติปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๕) วีมังสาธิปะติ วีมังสะสัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง อะธิปะติปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๖) ยัง ยัง ธัมมัง คะรุง กัตะวา เย เย ธัมมา อุปปัชชันติ จิตตะเจตะสิกา ธัมมา เต เต ธัมมา เตสัง เตสัง ธัมมานัง อะธิปะติปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๔. อะนันตะระปัจจะโยติ
๑) จักขุวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๒) มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๓) โสตะวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๔) มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๕) ฆานะวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๖) มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๗) ชิวหาวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๘) มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๙) กายะวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๐) มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๑) ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๒) ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพะยากะตานัง ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๓) ปุริมา ปุริมา อะกุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๔) ปุริมา ปุริมา อะกุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพะยากะตานัง ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๕) ปุริมา ปุริมา อัพะยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพะยากะตานัง ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๖) ปุริมา ปุริมา อัพะยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กุสะลานํ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๗) ปุริมา ปุริมา อัพะยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๘) เยสัง เยสัง ธัมมานัง อะนันตะรา เย เย ธัมมา อุปปัชชันติ จิตตะเจตะสิกา ธัมมา เต เต ธัมมา เตสัง เตสัง ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๕. สะมะนันตะระปัจจะโยติ
๑) จักขุวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๒) มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๓) โสตะวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๔) มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๕) ฆานะวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๖) มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๗) ชิวหาวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๘) มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๙) กายะวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๐) มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๑) ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กุสะลานัง ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๒) ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพะยากะตานัง ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๓) ปุริมา ปุริมา อะกุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๔) ปุริมา ปุริมา อะกุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพะยากะตานัง ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๕) ปุริมา ปุริมา อัพะยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพะยากะตานัง ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๖) ปุริมา ปุริมา อัพะยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กุสะลานํ ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๗) ปุริมา ปุริมา อัพะยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๘) เยสัง เยสัง ธัมมานัง สะมะนันตะรา เย เย ธัมมา อุปปัชชันติ จิตตะเจตะสิกา ธัมมา เต เต ธัมมา เตสัง เตสัง ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๖. สะหะชาตะปัจจะโยติ
๑) จัตตาโร ขันธา อะรูปิโน อัญญะมัญญัง สะหะชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๒) จัตตาโร มะหาภูตา อัญญะมัญญัง สะหะชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๓) โอกกันติกขะเณ นามะรูปัง อัญญะมัญญัง สะหะชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๔) จิตตะเจตะสิกา ธัมมา จิตตะสะมุฏฐานานัง รูปานัง สะหะชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๕) มะหาภูตา อุปาทารูปานัง สะหะชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๖) รูปิโน ธัมมา อะรูปีนัง ธัมมานัง กิญจิ กาเล สะหะชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย กิญจิ กาเล นะ สะหะชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๗. อัญญะมัญญัปัจจะโยติ
๑) จัตตาโร ขันธา อะรูปิโน อัญญะมัญญะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๒) จัตตาโร มะหาภูตา อัญญะมัญญะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๓) โอกกันติกขะเณ นามะรูปัง อัญญะมัญญะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๘. นิสสะยะปัจจะโยติ
๑) จัตตาโร ขันธา อะรูปิโน อัญญะมัญญัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๒) จัตตาโร มะหาภูตา อัญญะมัญญัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๓) โอกกันติกขะเณ นามรูปัง อัญญะมัญญัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๔) จิตตะเจตะสิกา ธัมมา จิตตะสมุฏฐานานัง รูปานัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๕) มะหาภูตา อุปาทารูปานัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๖) จักขายะตะนัง จักขุวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๗) โสตายะตะนัง โสตะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๘) ฆานายะตะนัง ฆานะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๙) ชิวหายะตะนัง ชิวหาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๐) กายายะตะนัง กายะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๑) ยัง รูปัง นิสสายะ มะโนธาตุ จะ มะโนวิญญาณะธาตุ จะ วัตตันติ ตัง รูปัง มะโนธาตุยา จะ มะโนวิญญาณะธาตุยา จะ ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง นิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๙. อุปะนิสสะยะปจจะโยติ
๑) ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๒) ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๓) ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพะยากะตานัง ธัมมานัง อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๔) ปุริมา ปุริมา อะกุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๕) ปุริมา ปุริมา อะกุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๖) ปุริมา ปุริมา อะกุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพะยากะตานัง ธัมมานัง อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๗) ปุริมา ปุริมา อัพะยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพะยากะตานัง ธัมมานัง อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๘) ปุริมา ปุริมา อัพะยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๙) ปุริมา ปุริมา อัพะยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๑๐) อุตุโภชะนังปิ อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๑๑) ปุคคะโลปิ อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๑๒) เสนาสะนังปิ อุปะนิสสะยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๑๐. ปุเรชาตะปัจจโยติ
๑) จักขายะตะนัง จักขุวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๒) โสตายะตะนัง โสตะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๓) ฆานายะตะนัง ฆานะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๔) ชิวหายะตะนัง ชิวหาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๕) กายายะตะนัง กายะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๖) รูปายะตะนัง จักขุวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๗) สัททายะตะนัง โสตะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๘) คันธายะตะนัง ฆานะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๙) รสายะตะนัง ชิวหาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๑๐) โผฏฐัพพายะตะนัง กายะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๑๑) รูปายะตะนัง สัททายะตะนัง คันธายะตะนัง ระสายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๑๒) ยัง รูปัง นิสสายะ มะโนธาตุ จะ มะโนวิญญาณะธาตุ จะ วัตตันติ, ตัง รูปัง มะโนธาตุยา จะ มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๑๓) มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง กิญจิ กาเล ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย กิญจิ กาเล นะ ปุเรชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๑๑. ปัจฉาชาตะปัจจะโยติ :
๑) ปัจฉาชาตา จิตตะเจตะสิกา ธัมมา ปุเรชาตัสสะ อิมัสสะ กายัสสะ ปัจฉาชาตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๑๒. อาเสวะนะปัจจะโยติ :
๑) ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อาเสวะนะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๒) ปุริมา ปุริมา อะกุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อาเสวะนะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๓) ปุริมา ปุริมา กิริยาพะยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กิริยาพะยากะตานํ ธัมมานัง อาเสวะนะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๑๓. กัมมะปัจจะโยติ :
๑) กุสะลากุสะลัง กัมมัง วิปากานัง ขันธานัง กะฏัตตา จะ รูปานัง กัมมะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๒) เจตนา สัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง กัมมะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๑๔. วิปากะปัจจะโยติ :
๑) วิปากา จัตตาโร ขันธา อะรูปิโน อัญญะมัญญัง วิปากะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๑๕. อาหาระปัจจะโยติ:
๑) กะพะฬีกาโร อาหาโร อิมัสสะ กายัสสะ อาหาระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๒) อะรูปิโน อาหารา สัมปะยุตตะกานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง อาหาระปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๑๖. อินทริยะปัจจะโยติ:
๑) จักขุนทริยัง จักขุวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อินทริยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๒) โสตินทริยัง โสตะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อินทริยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๓) ฆานินทริยัง ฆานะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อินทริยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๔) ชิวหินทริยัง ชิวหาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อินทริยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๕) กายินทริยัง กายะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อินทริยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๖) รูปะชีวิตินทริยัง กะฏัตตา รูปานัง อินทริยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย
๗) อรูปิโน อินทริยัง สัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ รูปานัง อินทริยะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๑๗. ฌานะปัจจะโยติ:
๑) ฌานังคานิ ฌานะสัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง ฌานะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๑๘. มัคคะปัจจะโยติ:
๑) มัคคังคานิ มัคคะสัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง มัคคะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๑๙. สัมปะยุตตะปัจจะโยติ :
๑) จัตตาโร ขันธา อะรูปิโน อัญญะมัญญัง สัมปะยุตตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๒๐. วิปปะยุตตะปัจจะโยติ :
๑) รูปิโน ธัมมา อะรูปินัง ธัมมานัง วิปปะยุตตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๒) อะรูปิโน ธัมมา รูปินัง ธัมมานัง วิปปะยุตตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๒๑. อัตถิปัจจะโยติ :
๑) จัตตาโร ขันธา อะรูปิโน อัญญะมัญญัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๒) จัตตาโร มะหาภูตา อัญญะมัญญัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๓) โอกกันติกขะเณ นามะรูปัง อัญญะมัญญัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๔) จิตตะเจตะสิกา ธัมมา จิตตะสะมุฏฐานานํ รูปานํ อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๕) มะหาภูตา อุปาทารูปานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๖) จักขายะตะนัง จักขุวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๗) โสตายะตะนัง โสตะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๘) ฆานายะตะนัง ฆานะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๙) ชิวหายะตะนัง ชิวหาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๐) กายายะตะนัง กายะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๑) รูปายะตะนัง จกขุวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๒) สัททายะตะนัง โสตะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๓) คันธายะตะนัง ฆานะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๔) ระสายะตะนัง ชิวหาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๕) โผฏฐัพพายะตะนัง กายะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๖) รูปายะตะนัง สัททายะตะนัง คันธายะตะนัง ระสายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๗) ยัง รูปัง นิสสายะ มะโนธาตุ จะ มะโนวิญญาณะธาตุยา จะ วัตตันติ, ตัง รูปัง มะโนธาตุยา จะ มะโนวิญญาณะธาตุยา จะ ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

๒๒. นัตถิปัจจะโยติ :
๑) สะมะนันตะระนิรุทธา จิตตะเจตะสิกา ธัมมา ปัจจุปปันนานัง จิตตะเจตะสิกานัง ธัมมานัง นัตถิปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๒๓. วิคะตะปัจจะโยติ :
๑) สะมะนันตะระวิคะตา จิตตะเจตะสิกา ธัมมา ปัจจุปปันนานัง จิตตะเจตะสิกานัง ธัมมานัง วิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย

๒๔. อะวิคะตะปัจจะโยติ :
๑) จัตตาโร ขันธา อะรูปิโน อัญญะมัญญัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๒) จัตตาโร มะหาภูตา อัญญะมัญญัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๓) โอกกันติกขะเณ นามะรูปัง อัญญะมัญญัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๔) จิตตะเจตะสิกา ธัมมา จิตตะสะมุฏฐานานํ รูปานํ อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๕) มะหาภูตา อุปาทารูปานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๖) จักขายะตะนัง จักขุวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๗) โสตายะตะนัง โสตวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๘) ฆานายะตะนัง ฆานวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๙) ชิวหายะตะนัง ชิวหาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๐) กายายะตะนัง กายะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๑) รูปายะตะนัง จกขุวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๒) สัททายะตะนัง โสตะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๓) คันธายะตะนัง ฆานะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๔) ระสายะตะนัง ชิวหาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๕) โผฏฐัพพายะตะนัง กายะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๖) รูปายะตะนัง สัททายะตะนัง คันธายะตะนัง ระสายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.
๑๗) ยัง รูปัง นิสสายะ มะโนธาตุ จะ มะโนวิญญาณะธาตุยา จะ วัตตันติ, ตัง รูปัง มะโนธาตุยา จะ มะโนวิญญาณะธาตุยา จะ ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะวิคะตะปัจจะเยนะ ปัจจะโย.

มะหาปัฏฐาเน ปัจจะยุทเทโส จ ปัจจะยะนิทเทโส จ นิฏฺฐิตา

(ฟัง-ชม วีดีโอการสวด คลิกที่นี่)


(ดูข่าวที่เกี่ยวข้อง)

https://goo.gl/bryi5F
https://goo.gl/ejd1rX
https://goo.gl/zuHEZN
https://goo.gl/qDJHt7