สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ องค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครูผู้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการ ทั้ง ปฏิปทา-จริยวัตร ผู้เป็นแบบอย่าง ของศิษยานุศิษย์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภัททจารี) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ชมวีดิทัศน์ ประวัติ-ปฏิปทา-จริยาวัตร “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” (ภทฺทจารีมหาเถร ป.ธ.๙)

 


เนื้อหาในหมวดเดียวกัน