พระไตรปิฎกศึกษา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ผู้ขวนขวายแล้วในฌาน เป็นนักปราชญ์ยินดีแล้วในธรรมเป็นที่เข้าไประงับ คือ เนกขัมมะ แม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมรักใคร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีสติเหล่านั้น

[๑๘๑] ท่านผู้เป็นปราชญ์เหล่าใดใฝ่ใจในฌาน ยินดีในเนกขัมมะ แม้ทวยเทพก็ชื่นชมท่านผู้เป็นปราชญ์เหล่านั้นผู้มีสติ ตรัสรู้เองโดยชอบ
………..
ยมกปาฏิหาริยวัตถุ ขุททกนิกาย ธรรมบท พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕
http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=25&siri=23

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า เย ฌานปฺปสุตา ความว่า ประกอบแล้ว ขวนขวายแล้วในฌาน ๒ อย่างเหล่านี้ คือ ลักขณูปนิชฌาน อารัมมณูปนิชฌาน ด้วยการนึก การเข้า การอธิษฐาน การออก และการพิจารณา.

บรรพชา อันผู้ศึกษา ไม่พึงถือว่า “เนกขัมมะ” ในคำว่า เนขมฺมูปสเม รตา นี้, ก็คำ “เนกขัมมะ” นั่น พระองค์ตรัส หมายเอาความยินดีในนิพพาน อันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลส.
……….
ข้อความบางตอนใน เรื่องยมกปาฏิหาริย์ พุทธวรรควรรณนา ขุททกนิกาย อรรถกถาธรรมบท http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=24&p=2