ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ
ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนาลมา 91 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

#พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

# 91 วันแห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระพุทธบรมศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล 

คณะห่มผ้า ประคองบาตร คาดสังฆาฏิ เดินยาตราด้วยอาการอันสงบระงับ นึกระลึกถึงน้อมนำคำสอนสั่ง เข้าธรรมเมขสถูป ณ ป่าอิสิปตนมคทายวัน สารนารท แขวงเมืองพาราณสี สถานที่อันองค์สมเด็จพระพุทธบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงหมุนล้อธรรมจักร ทรงขับเคลื่อน ทรงประกาศธรรมอันเป็นเอก ที่ทั่วทั่งหมื่นโลกธาตุแสส้องสรรเสริญแล้ว

คณะเจริญพระพุทธมนต์ สรรเสริญบทธัมมจักรกัปปวัตนสูตร นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา น้อมปฏิบัติบูชาที่เดินยาตราเผยแผ่ธรรมคำสอนสั่งนำปฏิบัติบูชา

คณะนำผ้า สีเพียงดั่งทอง บูชาเดินเวียนประทักษิณ เวียนขวา สรรเสริญบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เวียนรอบ 3 รอบ
คณะอุ้มบาตร เดินออกยาตราเพื่อรับบาตร ชาวบ้าน ร้านค้าข้างทาง ความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร เมตตาจิต การให้ การสละอันยิ่ง ของชนเป็นอันมากได้สละมาแล้ว เป็นอริยประเพณีที่สงฆ์สาวกได้ถือปฏิบัติกันสืบอริยวงค์สืบมา

คณะรับบาตร ที่วัดจีนสารนารท มีพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ท่าน พอจ. ดร.วิเชียร ให้การตอนรับใส่บาตร
คณะร่วมกันเจริญอัญเชิญพระพุทธมนต์ อัญเชิญสรรพมงคล ทวยเทวา เป็นสักขีพยานในการสร้างพระธาตุพนมจำลอง
โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ นำกล่าวอธิษฐานจิต บอกเจตจำนงค์ โปรยทราย ถวายสัจจะ มีพระสงฆ์ทั้งนั้นผู้ออกเดินธรรมยาตรา เป็นสักขีพยาน

#คณะพระธุดงค์เดินทางต่อไปคยา

 ดูอัลบัมภาพล่าสุด
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖๘) https://goo.gl/HZhmxi

ดูอัลบัมภาพท้้งหมด
อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตราทั้งหมด https://goo.gl/kfb5m7