# พุทธคยา 
#ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 93 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

#พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

# 93 วันแห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระพุทธบรมศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล

คณะร่วมกันปฏิบัติบูชา อันองค์พระสมเด็จพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ
ว่า จะบูชาเรา ขึ้นชื่อว่า “ผู้ปฏิบัติบูชานั้นถือว่าสูงสุด เราสรรเสริญบุคคลกุลบุตรชนเหล่านั้น ว่า บูชาเราเหนือกว่า การบูชาด้วยอามิสทั้งปวง”
ได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าดังนี้
1. ปฏฺิบัติเจริญพระพุทธมนต์ เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา
2.ปฏิบัติกิจวัตร รับบาตร ณ ลานบุญวัดไทยพุทธคยา โดยมีพระธรรมโพธิวงค์ พระเดชพระคุณหลวงตักบาตรถวาย
3.ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ หอวิปัสสนาวีรภุชงค์
4.ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ลานหิน หลังพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา
5.ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เดินจงกรม เจริญสติภาวนา บริเวณหอวิปัสสนาวีรภุชงค์ ถนนเส้นเชื่อมลานบุญ ณ วัดไทยพุทธคยา
6.ปฏิบัติจงกรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน จากวัดไืทยพุทธคยา เชื่อมบุญ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
7.ปฏิบัติจงกรม อัญเชิญผ้าสีเพียงดังทอง เจริญบทพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เดินเวียนประทักษิณรอบ พระมหาเจดีย์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ห่มผ้าพระพุทธเมตตาด้วยผ้ามีสีเพียงดังทองนั้น
8.น้อมถวายการปฏิบัติบูชาด้วยการเดินยาตราตามรอยบาทพระพุทธศาสดาตลอดระยะเวลา 3 เดือนเต็ม ทั่วทั้งสังเวชนียสถาน

#ขึ้นชื่อว่าปฏิบัติบูชาถือว่าบูชาสูงสุด
#คณะพระธุดงค์อยู่พุทธคยาค้างแรมสิกขิม

##################
คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ เดินยาตราจาริกเป็นชีวิตที่ทำได้ยาก ณ แดนดินถิ่นพ่อ พึงหวังไว้ส่วนเดียว คือ เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนนั้น
“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก ประพฤติธรรม ศึกษา อบรมธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนโดยมาก”
“พระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย”
………………
ขออนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้
ขออนุโมทนาในกุศลจิต ขอพลังใจและบารมีที่คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ ได้บำเพ็ญเพียรพยายามแล้ว
จงเป็นเดช เดชะ เป็นพลวปัจจัย ช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตครอบธุรกิจงานการอันได้กระทำแล้ว
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
…………………….
ขอให้พระสัจธรรมคำสั่งสอน จงสถิตสถาพร ครบถ้วน 5,000 ปี
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
สทา โสตถี ภวันตุ เต.
……………………..

#หากประสงค์ร่วมบุญ
#บัญชี“กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร “กสิกรไทย”
สาขา เจริญกรุง
เลขที่ ‭018-3-80199-6‬

#หากโอนแล้ว
ประสงค์ รับใบอนุโมทนา
ทำบุญ 1,000 บาท รับหนังสือโส

โทร หรือ ติดต่อทางไลน์
ทางทีมงานจะจัดส่งตามที่อยู่ให้

#โทร.
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูศรีพิพัฒนวีรากรณ์ (ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

#ติดต่อทาง Line ID:
Kusinara980
Kusinara950
Phutawan980

#อนุโมทนาสาธุการนะครับ

============================

ดูอัลบัมล่าสุด
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖๙) https://bit.ly/2JTQGOf

ดูอัลบัมทั้งหมด

อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตราทั้งหมด https://goo.gl/kfb5m7