ตั้งทีมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ครูสอนบาลี

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่วัดหงส์รัตนาราม พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พระพรหมโมลี กล่าวเปิดการประชุม ว่า ความรู้เรื่องภาษาบาลี จำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อจะได้สามารถวินิจฉัยความหมายที่แท้จริงในคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ อย่าไปหวังพึ่งอินเตอร์เน็ตในการหาความหมายของภาษาบาลี เพราะหากไม่เจอความหมายที่ถูกต้องจะทำอย่างไร และเมื่อได้มาเป็นครูสอนพระบาลีแล้ว ก็ขอให้อุทิศกาย อุทิศใจ สอนหนังสือเพื่อให้พระ เณร มีความรู้ เมื่อสอนให้พระ เณร มีความรู้ครบถ้วน ไม่ว่าข้อสอบบาลีจะออกมาอย่างไร ก็สามารถทำได้ ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนบาลีแล้ว ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนหนังสือด้วย หากไม่สอนนานกว่า 2 ปี ก็ขอให้ลาออกเสียดีกว่า เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทน

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า ต่อไปจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของครูบาลีว่ามีการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ หากพบว่าไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ จะมีการตักเตือนก่อน และถ้ายังไม่ทำการสอนอีก จะมีการทำรายงานเสนอไปยังเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ต่อไป พร้อมกันนี้จะมีการประสานไปยัง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย เพื่อให้พระปริยัตินิเทศก์ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีด้วย

Source :- At HeaR