ติรัจฉานกถา  ๓๒  ประการ

 1. ราชกถา กล่าวพรรณนาถึงพระราชามหากษัตริย์
 2. โจรกถา กล่าวพรรณนาถึงโจร
 3. มหามตฺตกถา กล่าวพรรณนาถึงมหาอำมาตย์ของพระมหากษัตริย์
 4. เสนากถา กล่าวพรรณนาถึงกองทัพที่กำลังเคลื่อนไปสมรภูมิ
 5. ภยกถา       กล่าวพรรณนาถึงภยันตรายอันเกิดแต่สัตว์ร้ายต่าง ๆ มีช้างร้ายเป็นต้น
 6. ยุทฺธกถา กล่าวพรรณนาถึงการรบในสมรภูมิ
 7. อนฺนกถา กล่าวพรรณนาถึงข้าวกล้าในนา  และพันธุ์ข้าวต่าง ๆ
 8. ปานกถา กล่าวพรรณนาถึงน้ำในที่ต่าง ๆ
 9. วตฺถกถา   กล่าวพรรณนาถึงผ้านุ่งผ้าห่ม
 10. สยนกถา กล่าวพรรณนาถึงที่หลับที่นอน
 11. มาลากถา กล่าวพรรณนาถึงดอกไม้ต่าง ๆ
 12. คนฺธกถา กล่าวพรรณนาถึงของหอมต่าง ๆ  ได้แก่เครื่องลูบไล้ชะโลมทา
 13. ญาติกถา กล่าวพรรณนาถึงญาติของตน
 14. ยานกถา       กล่าวพรรณนาถึงยวดยานพาหนะต่าง ๆ
 15. คามกถา กล่าวพรรณนาถึงบ้านต่าง ๆ
 16. นิคมกถา กล่าวพรรณนาถึงนิคมต่าง ๆ
 17. ชนปทกถา กล่าวพรรณนาถึงชนบทต่าง ๆ
 18. นครกถา กล่าวพรรณนาถึงนครต่าง ๆ  (นครในที่ตรงกับคำว่าประเทศในบัดนี้)
 19. อิตฺถีกถา กล่าวพรรณนาถึงหญิงมีการติชมรูปโฉมเป็นต้น
 20. สูรกถา กล่าวพรรณนาถึงคนและสัตว์ที่กล้าหาญ
 21. วิสิขากถา กล่าวพรรณนาถึงถนนหนทางและตรอกน้อยตรอกใหญ่
 22. กุมฺภทาสีกถา กล่าวพรรณนาถึงนางกุมภทาสีที่ตักน้ำว่ามีรูปงามและฉลาดขับร้องเป็นต้น
 23. ปุพฺพเปตกถา กล่าวพรรณนาถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
 24. นานตฺตกถา กล่าวพรรณนาถึงเรื่องต่าง ๆ อันหาสารประโยชน์มิได้
 25. โลกกฺขายิกกถา กล่าวพรรณนาถึงลัทธิโกหกต่าง ๆ อันพวกพาลชนในโลกเจรจากัน  เช่นเรื่องแผ่นดินแผ่นฟ้านี้  ท้าวมหาพรหมตกแต่งเป็นต้น
 26. สมุทฺทกฺขายิกกถา กล่าวพรรณนาถึงเรื่องมหาสมุทร  เป็นต้นว่า  มหาสมุทรนี้ได้ชื่อว่าสาคร  เพราะพระราชบุตรของพระยาสาครจัดแจงให้ขุด
 27. อิติภวาภวกถา กล่าวพรรณนาถึงภพน้อยภพใหญ่  มี ๖ ประการ  คือสัสสตทิฏฐิ  สัตว์โลกเที่ยง  ไม่แปรปรวน
 28. อิติภวาภวกถา กล่าวพรรณนาถึงอุจเฉททิฏฐิ  ว่าสัตว์โลกจุติแล้วก็สูญไปบ่มิได้ปฏิสนธิต่อไปอีก
 29. อิติภวาภวกถา กล่าวพรรณนาถึงความเจริญแห่งสมบัติ
 30. อิติภวาภวกถา กล่าวพรรณนาถึงความเสื่อมจากสมบัติ
 31. อิติภวาภวกถา กล่าวพรรณนาสรรเสริญความสุขในการเสพกาม
 32. อิติภวาภวกถา กล่าวพรรณนาถึงอัตตกิลมถานุโยค  การประกอบความเพียรให้ลำบากกายเป็นฝ่ายปฏิบัติแห่งเดียรถีย์

      หกประการหลัง  คือตั้งแต่ข้อ  ๒๗  ชื่อว่า  อิติภวาภวกถา