ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกด้วยอำนาจประโยชน์  ๒๐  ประการ

 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์
 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์
 3. เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก
 4. เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก
 5. เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน
 6. เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต
 7. เพื่อป้องกันเวรภัยอันจะบังเกิดในปัจจุบัน
 8. เพื่อกำจัดเวรภัยอันจักบังเกิดในอนาคต
 9. เพื่อป้องกันโทษอันจะบังเกิดในปัจจุบัน
 10. เพื่อกำจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต
 11. เพื่อป้องกันภัยอันตรายจะบังเกิดในปัจจุบัน
 12. เพื่อกำจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต
 13. เพื่อป้องกันอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในปัจจุบัน
 14. เพื่อป้องกันอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต
 15. เพื่ออนุเคราะห์คฤหัสถ์
 16. เพื่อเข้าไปตัดฝักใฝ่ของภิกษุผู้มีความปรารถนาลามก
 17. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส
 18. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว
 19. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม
 20. เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย