Monday, May 1 2017

ทองย้อย แสงสินชัย20

สังเวชนียสถาน อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น สังเวชนีย + สถาน

สังเวชนียสถาน อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น สังเวชนีย + สถาน

ทองย้อย แสงสินชัย สังเวชนียสถาน อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น สังเวชนีย + สถาน (๑) “สังเวชนีย” บาลีเป็น “สํเวชนิย” ประกอบด้วย สํเวชน + อิย ปัจจัย (ก) “สํเวชน” (สัง-เว-ชะ-นะ) รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน) + วิชฺ (ธาตุ ...
พาราณสี อ่านว่า พา-รา-นะ-สี

พาราณสี อ่านว่า พา-รา-นะ-สี

ทองย้อย แสงสินชัย พาราณสี อ่านว่า พา-รา-นะ-สี คำว่า “พาราณสี” รากศัพท์มาจาก วานรสีส (วา-นะ-ระ-สี-สะ แปลว่า “หัวลิง”), แปลง ว ที่ วา-(นร-) เป็น พ (วานร > พานร), กลับ นร ที่ (วา)-นร เป็น รน (วานร > วารน), ทีฆะ อะ ที่ ร-(น) เป็น อา (-รน > -ร ...
ศาสนากับรัฐและคุณค่าในโลกร่วมสมัย พุทธแบบไทยๆ กับรัฐแบบเก่าๆ

ศาสนากับรัฐและคุณค่าในโลกร่วมสมัย พุทธแบบไทยๆ กับรัฐแบบเก่าๆ

การเมือง, บทความ
0
0
Posted: 28 Apr 2017 08:55 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) เสวนา ‘ศาสนากับรัฐและคุณค่าในโลกร่วมสมัย’ นิธิระบุปัญหาของพุทธไทยคือไม่ยอมเข้าแข่งกับชุดคุณค่าอื่นๆ ในสังคม เพราะที่ผ่านมาถูกปกป้องมากเกินไป ด้านวิจักขณ์มองการยกพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเหมาะกับรัฐแบบเก่าที่ ...
เชตวัน ผันมาเป็น “เชตุพน” อ่านว่า เช-ตะ-วัน ก็ได้ อ่านว่า เชด-ตะ-วัน ก็ได้ แยกศัพท์เป็น เชต + วัน

เชตวัน ผันมาเป็น “เชตุพน” อ่านว่า เช-ตะ-วัน ก็ได้ อ่านว่า เชด-ตะ-วัน ก็ได้ แยกศัพท์เป็น เชต + วัน

ทองย้อย แสงสินชัย เชตวัน ผันมาเป็น “เชตุพน” อ่านว่า เช-ตะ-วัน ก็ได้ อ่านว่า เชด-ตะ-วัน ก็ได้ แยกศัพท์เป็น เชต + วัน (๑) “เชต” บาลีอ่านว่า เช-ตะ รากศัพท์มาจาก ชิ (ธาตุ = ชนะ) + ต ปัจจัย, แผลง อิ ที่ ชิ เป็น เอ (ชิ > เช) : ชิ + ต = ชิต > เช ...
คำว่า “สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม” การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า “ความประมาท” ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ?

คำว่า “สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม” การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า “ความประมาท” ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ?

บทความ, ปกิณกะ
0
0
คำว่า "สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม" การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า "ความประมาท" ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ? คำว่า "การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่าความประมาท" นั้น แท้จริงแล้ว เป็นคำพูดรวม ๆ หมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่จิตของบุคคลปราศจากสติ คือไม่มีสติประกอบในขณะนั้น คือในขณะกระทำกรรมต่าง ๆ ทั้งทางกาย วาจ ...
สาลวโนทยาน อ่านว่า สา-ละ-วะ-โน-ทะ-ยาน แยกศัพท์เป็น สาล + วน + อุทยาน

สาลวโนทยาน อ่านว่า สา-ละ-วะ-โน-ทะ-ยาน แยกศัพท์เป็น สาล + วน + อุทยาน

ทองย้อย แสงสินชัย สาลวโนทยาน อ่านว่า สา-ละ-วะ-โน-ทะ-ยาน แยกศัพท์เป็น สาล + วน + อุทยาน (๑) “สาล” บาลีอ่านว่า สา-ละ รากศัพท์มาจาก - (1) สลฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะ อะ ต้นธาตุเป็น อา (สลฺ > สาล) : สลฺ + ณ = สลณ > ...
“อรหันต์” ศัพท์ที่ใช้ในทางพุทธศาสนา แต่นำมาใช้กันเกล่อ

“อรหันต์” ศัพท์ที่ใช้ในทางพุทธศาสนา แต่นำมาใช้กันเกล่อ

บทความ, ปกิณกะ
0
0
"อรหันต์" ศัพท์ที่ใช้ในทางพุทธศาสนา แต่นำมาใช้กันเกล่อ ศัพท์ที่มาจากคำในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ก็จะมีความหมายที่ท่านกำหนดไว้ หรือนิยามไว้ในทางพุทธศาสนา บางครั้งเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะ มีที่มาที่ไปชัดเจน ถ้าเป็นคุณศัพท์ของบุคคล ก็จะเกี่ยวโยงไปถึงคุณธรรมที่มีอยู่กับบุคคลผู้นั้นด้วย ว่า "บ ...
คงคา คำธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา

คงคา คำธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา

ทองย้อย แสงสินชัย คงคา คำธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา “คงคา” บาลีเป็น “คงฺคา” อ่านว่า คัง-คา รากศัพท์มาจาก - (1) คมฺ (ธาตุ = ไป, ถึง, เป็นไป) + ค ปัจจัย, แปลง มฺ ที่ (ค)-มฺ เป็นนิคหิตแล้วแปลงเป็น งฺ (คมฺ > คํ > คงฺ) + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถี ...
ราชคฤห์ อ่านว่า ราด-ชะ-คฺรึ แยกศัพท์เป็น ราช + คฤห์

ราชคฤห์ อ่านว่า ราด-ชะ-คฺรึ แยกศัพท์เป็น ราช + คฤห์

ทองย้อย แสงสินชัย ราชคฤห์ อ่านว่า ราด-ชะ-คฺรึ แยกศัพท์เป็น ราช + คฤห์ (๑) “ราช” บาลีอ่านว่า รา-ชะ แปลตามรากศัพท์ว่า - (1) “ผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมาก” ความหมายนี้ประกอบขึ้นจาก ราชฺ (ธาตุ = รุ่งเรือง) + อ (ปัจจัย) = ราช หมายควา ...
คิชฌกูฏ อ่านว่า คิด-ชะ-กูด แยกศัพท์เป็น คิชฌ + กูฏ

คิชฌกูฏ อ่านว่า คิด-ชะ-กูด แยกศัพท์เป็น คิชฌ + กูฏ

ทองย้อย แสงสินชัย คิชฌกูฏ อ่านว่า คิด-ชะ-กูด แยกศัพท์เป็น คิชฌ + กูฏ (๑) “คิชฌ” บาลีเขียน “คิชฺฌ” (มีจุดใต้ ชฺ) อ่านว่า คิด-ชะ รากศัพท์มาจาก คิธฺ (ธาตุ = หวัง, ต้องการ) + ย ปัจจัย, แปลง ธฺ ที่สุดธาตุ กับ ย เป็น ฌ, ซ้อน ชฺ : คิธฺ + ย = คิธย &g ...